HP pc's - Problemen met bekabelde netwerken oplossen in Windows 10 (2023)

Wanneer u problemen met een bekabeld thuisnetwerk in Windows 10 aan het oplossen bent, test u de netwerkverbinding na het uitvoeren van elke stap voor probleemoplossing.

De checklist voor netwerkverbindingen gebruiken

Gebruik de volgende checklist om veel problemen met thuisnetwerken in Windows 10 op te lossen.

 • Controleer alle netwerkkabels en snoeren. Een losse of ontkoppelde kabel voorkomt netwerkverbindingen en internettoegang. Controleer de volgende verbindingen:

  • Netwerkkabel van de modem naar de netwerkhub (of router)

  • Netwerkkabel van de netwerkhub naar de RJ-45-poort op de computer HP pc's - Problemen met bekabelde netwerken oplossen in Windows 10 (1) identificeren

  • Netwerkkabel tussen twee computers

 • Controleer de lampjes op de netwerkhub. De lampjes kunnen vaak aangeven waar het verbindingsprobleem zich voordoet.

 • Als u probeert verbinding te maken met een andere computer in het netwerk, zorg er dan voor dat de computer is ingeschakeld.

 • Controleer de firewallinstellingen op alle computers in het netwerk. De firewallinstellingen kunnen netwerktoegang voorkomen.

Probeer verbinding te maken met het netwerk nadat u de handelingen in de checklist hebt uitgevoerd.

 • Als u verder geen problemen ondervindt met het netwerk, bent u klaar.

 • Controleer de netwerkstatus als u nog steeds problemen ondervindt met het netwerk, kijk dan op De netwerkstatus controleren.

De netwerkstatus controleren in het Netwerkcentrum

 1. Typ netwerkstatus weergeven in het zoekvak op de taakbalk en selecteer Netwerkstatus en -taken weergeven in de lijst met zoekresultaten.

  HP pc's - Problemen met bekabelde netwerken oplossen in Windows 10 (2)

 2. Bekijk het gedeelte De actieve netwerken weergeven boven aan de pagina. Als de computer niet is verbonden met een netwerk, wordt het bericht Er is geen verbinding met een netwerk weergegeven.

  HP pc's - Problemen met bekabelde netwerken oplossen in Windows 10 (3)

  (Video) Restore the BIOS on HP Computers with a Key Press Combination | HP Computers | @HPSupport
 3. Als u geen verbinding met een netwerk hebt, voert u de stappen in de Checklist voor netwerkverbindingen uit om de bekabeling en hardware te controleren.

 4. Als u nog steeds geen netwerkverbinding hebt, klikt u op Een verbinding of netwerk instellen > Verbinding met internet maken.

  HP pc's - Problemen met bekabelde netwerken oplossen in Windows 10 (4)

 5. Selecteer Breedband (PPPoE).

 6. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de netwerkverbinding in, geef de verbinding een naam en klik op Verbinding maken.

Als u verder geen problemen ondervindt met het netwerk, bent u klaar.

Als u nog steeds problemen ondervindt met het netwerk, zie Geavanceerde opties voor het delen instellen om problemen met een bekabeld thuisnetwerk op te lossen.

Geavanceerde opties voor het delen instellen om problemen met een bekabeld thuisnetwerk op te lossen

 1. Typ netwerkstatus weergeven in het zoekvak op de taakbalk en selecteer Netwerkstatus en -taken weergeven in de lijst met zoekresultaten.

  HP pc's - Problemen met bekabelde netwerken oplossen in Windows 10 (6)

 2. Klik op Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen.

 3. Selecteer Netwerkdetectie inschakelen > Bestands- en printerdeling inschakelen.

  HP pc's - Problemen met bekabelde netwerken oplossen in Windows 10 (7)

 4. Klik op Wijzigingen opslaan.

  Als u verder geen problemen ondervindt met het netwerk, bent u klaar.

Programma's voor probleemoplossing van Windows 10 gebruiken om problemen met een bekabeld thuisnetwerk op te lossen

Windows 10 heeft een hulpprogramma voor netwerkcontrole en een probleemoplossing voor netwerken. Beide hulpprogramma's bieden hulp bij het vaststellen van netwerkproblemen en bieden mogelijke oplossingen.

Windows Netwerkcontrole uitvoeren om problemen met een bekabeld thuisnetwerk op te lossen

Windows 10 bewaakt de netwerk- en internetverbindingen. Er verschijnt een bericht in Windows als er een probleem wordt gedetecteerd. U wordt om toestemming gevraagd de oorzaak van het probleem te achterhalen.

Gebruik een van de volgende opties om het hulpprogramma voor netwerkcontrole te activeren:

 • Er verschijnt geen foutbericht, maar er is geen internet- of netwerkverbinding:

  Klik in het systeemvak met de rechtermuisknop op het pictogram NetwerkverbindingHP pc's - Problemen met bekabelde netwerken oplossen in Windows 10 (8) en klik vervolgens op Problemen oplossen. Windows Netwerkcontrole controleert of er problemen zijn.

  HP pc's - Problemen met bekabelde netwerken oplossen in Windows 10 (9)

 • Het pictogram Netwerkverbinding ontbreekt in het systeemvak:

  Typ netwerk repareren in het zoekvak op de taakbalk en selecteer Netwerkproblemen identificeren en oplossen in de zoekresultaten.

  HP pc's - Problemen met bekabelde netwerken oplossen in Windows 10 (10)

(Video) Test Your HP Computer Hardware Using HP PC Hardware Diagnostics UEFI | HP Computers | HP Support

De Windows 10-probleemoplosser voor het netwerk en internet gebruiken

 1. Typ netwerkstatus weergeven in het zoekvak op de taakbalk en selecteer Netwerkstatus en -taken weergeven in de lijst met zoekresultaten.

 2. Selecteer Problemen oplossen.

  HP pc's - Problemen met bekabelde netwerken oplossen in Windows 10 (12)

 3. Selecteer het item dat overeenkomt met het probleem dat optreedt.

  HP pc's - Problemen met bekabelde netwerken oplossen in Windows 10 (13)

 4. Klik op Volgende en volg de aanwijzingen om te controleren op problemen.

 • Als u na het uitvoeren van het hulpprogramma voor netwerkcontrole en de probleemoplosser voor netwerken geen verdere problemen met het netwerk ondervindt, bent u klaar.

 • Installeer de software van de netwerkadapter opnieuw als u nog steeds problemen ondervindt met het netwerk, zie De software voor de netwerkadapter opnieuw installeren.

De software voor de netwerkadapter opnieuw installeren in Apparaatbeheer

Een probleem met de netwerkadapter kan netwerkproblemen veroorzaken. Volg deze stappen om de netwerkadapter opnieuw te installeren in Apparaatbeheer van Windows 10.

 1. Typ apparaatbeheer in het zoekvak op de taakbalk en selecteer Apparaatbeheer in de zoekresultaten.

  HP pc's - Problemen met bekabelde netwerken oplossen in Windows 10 (14)

 2. Vouw vervolgens de categorie Netwerkadapters uit.

  HP pc's - Problemen met bekabelde netwerken oplossen in Windows 10 (15)

 3. Selecteer de naam van de netwerkadapter en selecteer Verwijderen.

 4. Klik in het venster Verwijderen van apparaat bevestigen op OK.

 5. Start de computer opnieuw op wanneer de software van de netwerkadapter is verwijderd. De stuurprogrammasoftware voor het apparaat wordt opnieuw geïnstalleerd.

 6. Nadat de computer opnieuw is opgestart en de installatie van de stuurprogrammasoftware voor het apparaat is voltooid, probeert u verbinding met internet te maken.

  Als u verder geen problemen ondervindt met het netwerk, bent u klaar.

  Als u nog steeds problemen ondervindt met het netwerk, zie Het stuurprogramma op de HP website vinden.

(Video) Fix HDMI Display and Sound Problems in Windows | HP Computers | @HPSupport

Het stuurprogramma op de HP website vinden

Informatie over hoe u de stuurprogramma-updates op de HP website kunt vinden.

HP biedt veel gratis software- en stuurprogrammadownloads.

Opmerking:

Voor apparaten met Windows 10 in de modus S, kunt u alleen stuurprogramma’s via Windows Update verkrijgen. Ga naar HP pc's - Veelgestelde vragen over Windows 10 in S-modus voor meer informatie.

 1. Ga naar de pagina HP Klantenondersteuning - Software en stuurprogramma's downloaden.

 2. Als een pagina met Uw product identificeren om aan de slag te gaan wordt weergegeven, klikt u op Laptop of Desktop.

 3. Typ de modelnaam van uw computer in het veld Of voer uw serienummer in en klik vervolgens op Verzenden. Typ bijvoorbeeld Pavilion HPE h8-1360t Desktop en klik vervolgens op Verzenden.

  (Video) Windows 10 - afdruk problemen oplossen

  HP pc's - Problemen met bekabelde netwerken oplossen in Windows 10 (16)

 4. Als er een webpagina Overeenkomende producten wordt geopend, selecteert u uw modelnummer uit de lijst.

 5. De softwareresultatenpagina voor uw computer wordt weergegeven met het standaardbesturingssysteem geselecteerd. Als u het besturingssysteem moet wijzigen, klikt u op Wijzigen, selecteert u uw versie en klikt u vervolgens op Wijzigen.

  Opmerking:

  Als u het gewenste besturingssysteem niet kunt vinden in de lijst, heeft HP geen drivers voor dat besturingssysteem. Gebruik een andere methode voor het downloaden van software en drivers.

  HP pc's - Problemen met bekabelde netwerken oplossen in Windows 10 (17)

 6. Klik in de lijst met beschikbare software- en drivercategorieën op de categorienaam en vervolgens op Downloaden.

  Let op!:

  Soms is er meer dan één download beschikbaar voor een component, zoals meerdere dvd-firmware-updates. Als dit zo is, identificeert u het onderdeel in uw computer en downloadt u het juiste bestand. Om de naam van een component te vinden, zoekt u in Windows naar Apparaatbeheer en opent u deze functie. Zoek het onderdeel en vouw vervolgens de categorie uit (bijvoorbeeld, dvd/cd-rom-stations). De categorie geeft een overzicht van de oorspronkelijke fabrikant van het onderdeel.

  HP pc's - Problemen met bekabelde netwerken oplossen in Windows 10 (18)

 7. Volg de aanwijzingen op het scherm om de software of driver te installeren.

Microsoft Systeemherstel gebruiken om de netwerkverbinding te herstellen

Microsoft Systeemherstel gebruikt automatisch opgeslagen informatie om uw computer te herstellen naar een bepaald punt in het verleden. Met Microsoft Systeemherstel kunt u terugkeren naar een moment waarop de internetverbinding nog goed werkte.

Zie HP pc's - Microsoft Systeemherstel gebruiken (Windows 10, 8) voor meer informatie.

Nadat u de computer hebt hersteld, probeert u opnieuw verbinding te maken met internet. Als u verder geen problemen ondervindt met het netwerk, bent u klaar.

Gebruik HP System Recovery als u nog steeds problemen ondervindt met het netwerk.

Een Windows-systeem resetten

Als het probleem zich blijft voordoen, zet u de computer terug in de oorspronkelijke configuratie.

Microsoft heeft een resetfunctie waarmee uw computer wordt hersteld door het besturingssysteem opnieuw te installeren. Voordat u deze optie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van al uw belangrijke bestanden.

Ga naar HP pc's - Uw computer resetten voor meer informatie.

(Video) How To Fix Printer Issues In Windows 10 [Tutorial]

Videos

1. Hoe u uw internetverbinding snel kunt herstellen Drie opties onderzocht
(MDTechVideos International )
2. Problemen met een draadloze printerverbinding oplossen | HP Printers | @HPSupport
(HP Support)
3. Staat uw printer in wachtstand of is hij offline?
(HP Support)
4. Windows 10 internet probleem.
(Nivin ICT)
5. Windows 10 - Opstartproblemen Oplossen Volledige Zelfstudie
(MDTechVideos International )
6. W10-0016 Een draadloze wifi netwerk adapter opnieuw inschakelen in Windows 10.
(Windows10HelpNL)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated: 31/03/2023

Views: 6156

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.